Over ons


Onze Visie

Het is ons verlangen dat er een plaats is in Den Helder waar God dag in dag uit aanbeden wordt en voorbede wordt gedaan.
Wat zou het mooi zijn als je voor je werk nog een uur in een gebedsruimte kan zitten waarin een muziekteam voorgaat in aanbidding/voorbede en je zo kunt inpluggen.

Daarnaast willen we door middel van puur bijbels onderwijs mensen terug brengen naar Gods hart, zodat wij gaan leven in de identiteit die Hij ons gegeven heeft als bruid, priester en zoon/dochter. Het is Gods verlangen Zijn hart met ons te delen zodat wij voelen wat Hij voelt en zien wat Hij ziet. Hierdoor wordt je getransformeerd in je denken en je doen, en dit zal invloed hebben in alle facetten van je leven.

Waarom Huis van Gebed

Het is ons verlangen om een plek te hebben waar God onophoudelijk aanbeden wordt en voorbede voor de wereld wordt gedaan. Hij is waardig om continue aanbeden te worden. Als je ziek bent kan je 24/7 medische hulp krijgen, maar God is ook 24/7 beschikbaar voor alle noden.

Als een profetische stem willen we de kerk terugroepen naar haar ware identiteit. De bruid van Christus die ernaar verlangt dat Hij terugkomt om gerechtigheid te brengen op aarde zoals het ook in de hemel is.

Medewerkers

Ik ben Ans Kerkhoven getrouwd met Henk.

ans
Wij zijn deel van het Huis van Gebed.
Ik coördineer het gebed en zorg dat elk onderwerp met
regelmaat aan de beurt komt om uitgebeden te worden op de dinsdag en zondagavond.
De focus is: Den Helder, Justice, Israël en het Midden Oosten en Indonesië – Bali.
Wij onderhouden contact met Frankie en Marinka Portier, die werkzaam zijn in Bali.
Zij zijn de stichters van het werk van Lion King in Bali en onderhouden een wees- en weduwenhuis.

Geschiedenis

14606321_1230904166974323_2551425416880935240_n

Op 7 mei 2012 zijn wij (Ruben & Jennifer de Jongh) in Den Helder begonnen met het Huis van Gebed.

In februari 2012 liet God ons zien dat wij een Huis van Gebed mochten starten. En zijn wij thuis gestart met Hem te zoeken, te aanbidden en voorbede te doen.

Ons verlangen is om dit uit te bereiden met meer christenen omdat Hij het waard is om aanbeden te worden. We willen tot steun en opbouw zijn voor het hele lichaam van Christus , Zijn bruid.

Sinds 1994 zijn er twee specifieke thema’s die het uitgangspunt vormen van alle activiteiten die wij samen hebben ondernomen in het Koninkrijk van God. Deze twee thema’s zijn: aanbidding & intimiteit.

In 2004 nam God ons mee in een nieuw seizoen. Hij heeft ons meegenomen op een avontuur waarbij Hij ons verschillende onderwerpen die Hem na aan het hart liggen. Dit waren diepe ontwikkelingen in onze persoonlijke relatie met God.

Soms moeilijk en eenzaam maar bovenal leerzaam en helend. Tijdens deze periode heeft God zich laten zien als een God die wij altijd kunnen vertrouwen, die een duidelijk plan met ons leven, en betrokken wil zijn in elk detail.

In oktober 2010 openbaarde God zichzelf op een bijzondere manier aan ons. Terwijl Ruben aan het hardlopen was door de duinen, was Jennifer thuis op de bank de bijbel aan het lezen. Tegelijkertijd openbaarde God zich aan ons, op twee verschillende manieren maar met dezelfde boodschap. Ruben ontving een beeld van God met de uitleg (Night sun) en Jennifer een bijbel gedeelte (Jesaja 60:1-2). Toen wij elkaar thuis weer zagen, waren wij beiden vol van God en enthousiast, helemaal omdat we van elkaar hoorde dat hij eigenlijk dat hij precies hetzelfde tegen ons zei.

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de heer, zijn luister is boven jou zichtbaar.” (Jesaja 60:1-2)

En in het engels:

“Arise, shine for your light has come. And the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you.”(Isaiah 60:1-2)

Voor ons was dit een duidelijke oproep van God aan ons om op te staan, en dat gene te doen waar toe Hij ons geroepen heeft! Alleen het “hoe & wat” was ons nog onduidelijk, helaas…

In 2010, tijdens een Seminar van Patrica Bootsma, uit Canada vielen voor ons in 1 week tijd, opeens alle puzzelstukjes in elkaar! Alle onderwerpen die God in ons leven de afgelopen jaren aan de orde bracht, werden daar behandeld. Opeens werd duidelijk wat God allang met ons van plan was.

Hij liet ons zien dat wij de combinatie van “aanbidding & voorbede” , “harp & bowl”  in de praktijk mochten gaan brengen, omdat dat ook zo in de Hemel plaats vindt. Tijd om Hem te “aanbidden”, en tevens “voorbede” te doen voor onze stad, onze natie en de  wereld. Zodat Zijn licht en Zijn glorie mogen gaan schijnen, ter midden van de duisternis…

“Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer.
Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.”
Openbaring 5:8 (NBV)

 

“Now when He had taken the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the lamb,
each having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.”
Revelation 5:8 (NKJV)

De afgelopen jaren zijn wij een aantal keer naar de U.S.A. geweest, bij het International House Of Prayer, Kansas City (Internationaal Huis Van Gebed), waar al sinds 1999, 24 uur per dag “Worship & Intercession” (aanbidding & voorbede) plaats vindt.

 

Stichting

Stichting Den Helder House Of Prayer (DHOP)

RSIN nummer: 855276964

Postadres: Malzwin 1203
1788 XA Julianadorp

– De stichting heeft ten doel:

a. het organiseren, stimuleren en faciliteren van gezamenlijke dagelijkse aanbidding en voorbede; en
b. het verrichtten van alle handelingen, die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Voortvloeiend uit het primaire doel is het secundaire: het omzien, zorgen en ondersteunen van de medemens. Bij dit alles blijft het primaire doel altijd leidend.

– De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het organiseren van Bijbelstudies en gebeds- en aanbiddingssamenkomsten;
b. het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof, aanbidding en gebed;
c. het praktisch omzien, zorgen en ondersteunen van medemens; en
d. al hetgeen met het bovenstaande verband houdt in de ruimste zin van het woord.

– Het bestuur:

Voorzitter: R.A. de Jongh

Secretaris: A.J. Flecken – Boers

Penningmeester: H.J. Kerkhoven

– De stichting beoogt niet het maken van winst.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

– Boekjaar en jaarstukken:

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.